Motorcycle Tours in Romania

טיולים מודרכים

:תאריכי טיולים בשנת 2019

30 ביוני - 7 ביולי
14 ביולי - 21 ביולי
28 ביולי - 4 באוגוסט
18 באוגוסט - 25 באוגוסט
1 בספטמבר - 8 בספטמבר
15 בספטמבר - 22 בספטמבר

תכנית כללית:

התחלה / סיום: בוקרשט
שדה-תעופה סמוך: אוטופני
משך הטיול: 7 ימים, מתוכם 5 ימי רכיבה
מסלול: מרחק כולל 1000-1300 ק"מ.
מרחק ליום רכיבה – 180-250 ק"מ, כל הדרך בתנאי כביש טובים.
נקודות ציון: העיר העתיקה במרכז בוקרשט, בניין הפרלמנט, הטירה של דרקולה, מבצר ראשנוב, הטראנספגראשן, סיביו, אגם באליה, טראנסאלפינה, מנזר פולובראג'י, מערת הנשים.

8 ימי חופשה

מסלול רכיבה ל-5 ימים:

יום 1: נחיתהבבוקרשט
יום 2: בוקרשט - בראן - 210 ק"מ
יום 3: בראן - אגםבאליה – 180 ק"מ.
יום 4: אגםבאליה - סיביו – 195 ק"מ
יום 5: SIBIU - יוםמנוחהב
יום 6: סיביו - באיהדה-פייר – 230 ק"מ.
יום 7: באיהדה-פייר - בוקרשט – 250 ק"מ.
יום 8: המראהמבוקרשט

ברוכים הבאים לרומניה

יום 1:נתחילבביקורבבוקרשטהנפלאה! נפגושאתהיופי, ההיסטוריהוהתרבותשלהעירהמכונה "פריסהקטנה".נטעםכמהמטעמיםרומנייםבמסעדהמסורתיתבאווירהמצוינת, נבקרבשוקפירותוירקותמקומיונחווהאתחייהלילהבמקוםהטובביותרלהנאות – העירהעתיקה – מקוםבוהחדשוהישןנפגשיםומעניקיםאתהאווירההטובהביותרונבקרבבניןהשניבגודלובעולםאחריהפנטגון – ביתהפרלמנט!

יום 2:יוצאיםלדרך – היעד – העירבראן! נרכבבדרךבראן, המכונה "שערהקָרפַטים" ,בדרךההרריתהנפלאהתוקסמומההריםוהנופיםעוצריהנשימה. לאחריוםבטבע, נבלהאתהלילהבבראן אבללאלפנישנעשהעלהאשוננוחלידמדורה.

יום 3:-600 נתחילאתהיוםבביקורבטירהשלדרקולה, אחדהאתריםהמרשימיםברומניה, עםהיסטוריהשליותרמשנהואגדהמעניינתשנתנהאתההשראהלבראםסטוקר, בכתיבתספרו "דרקולה". לאחרמכןנמשיךבדרכנולמבצרראשנוב, אחדהמבצריםהעתיקיםביותרברומניה. ועכשיו, מגיעהחלקשהכיציפיתםלו, דרךה"טראנספגראשן" - הדרךהמחברתביןהריהפגראש, הדרךשהודותלעיקולים, הגובהוהנופיםהמרהיבים, חשבתלאחתהדרכיםהיפותוהטובותביותרבעולם. נסייםאתהיוםבמקוםנפלאביןההרים ,שםנהנהמפיקניקנחמדבלבהשטחשלהדרךהיפהביותרבעולם!

יום 4: ,הגיעהזמןלחזורלעיר.לאחרשנחצהאתהנהרבקורטהדהארג'ס, נגיעלעירסיביו שזכתהלתוארבירתהתרבותהאירופאיתבשנת 2007. כאןתתענגומהארכיטקטורה, הרוגע, ההיסטוריהוהתרבותשלאחתהעריםהמדהימותבטרנסילבניה.

יום 5: , היוםנשההבעיר Sibiu -אחתמהעריםהיפותביותרברומניה. נוכללבקרבמוזיאוןBrukenthalהמפורסם המוזיאוןנפתחבשנת 1817, וככזההואהוותיקביותרברומניה ! נוכללהתרשםמה- Grand Square המרושתבבתיקפהומסעדות ,אשרמהווהאתמרכזהעירהעתיקהמאזהמאההחמשעשרה .

יום 6: .נרכבבעודדרךיוצאתדופןויפיפייהברומניה, הנקראת "טראנסאלפינה",שהיאהדרךהגבוההביותרברכסהריהקרפטים .לבסוףנתארחלארוחתערבבאחוזהברמתחמישהכוכביםונתענגעלארוחהרומניתאתניתמסורתית

יום 7: זההזמןלחזורלבוקרשטוליהנותמהנופים והארכיטקטורהשלהכפריםהיפיםברומניה

יום 8: המראהמבוקרשט


מחיר (€) / אופנוע

אדם בחדר יחיד:

רוכב - BMW 650 GS : 1785€
רוכב - BMW 700 GS : 1785€
רוכב - BMW 800 GS : 1785€
רוכב - BMW 1200 GS : 2025€

מחיר לנוסע: 475€
אדם בחדר זוגי:

רוכב – BMW 650 GS : 2030€
רוכב – BMW 700 GS : 2030€
רוכב – BMW 800 GS : 2030€
רוכב – BMW 1200 GS : 2270€

מחיר לנוסע: 1235€


השירות כולל:

» השכרת אופנוע
» קסדות
» GPS
» אופנוע חלופי
» Wi-Fi לאורך כל הטיול
» ביטוח מקיף לאופנוע
» ביטוח צד ג' לאופנוע
» מפות עם מסלולים מפורטים
» שירותי מודיעין של המלון
» אירוח במלונות נוחים
» 6 ארוחות בוקר מלאות
» ק"מ ללא הגבלה
» איסוף והחזרה לשדה התעופה


השירות אינו כולל:

» כל השירותים שלא הוזכרו
» ציוד אישי

החבילה כוללת:

» ארוחת ערב רומנית אותנטית באחוזה מרשימה ברמה של חמישה כוכבים
» המודלים החדישים של הבימרים